ஆடினார் ஆனந்த நடனம்

குமாரட்சி வைத்தியநாதன்

ஆடினார் ஆனந்த நடனம்
Performed By குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
Album UPC 193428755321
CD Baby Track ID TR0006236108
Label குமாரட்சி வைத்த&
Released 2019-02-02
BPM 107
Rated 0
ISRC uscgj1955487
Year 2019
Spotify Plays 32
Writers
Writer குமாரட்சி வைத்த&
Pub Co ஸ்ரீ காஞ்சி காமக
Composer குமாரட்சி வைத்தியநாதன்
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country India
Lyrics Language Tamil

Description

குமாரட்சி வைத்தியநாதன்

இதில் கிடைக்கும் வருமானம் அனைத்தும் வேதபாட சாலைக்கு கொடுக்கப்படுகிறது

அனைத்தும் தமிழில் இயற்றிய கீர்த்தனைகள்

எல்லாம் மகா பெரியவாளுக்கு சமர்ப்பணம்

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.